Bạn Tìm Việc Chưa Đúng Cách Rồi

Có bạn sau khi rải CV đến 5-10 công ty mà không nhận được phản hồi nào, đâm ra bị 'bệnh' bi quan về triển…

Continue reading → Bạn Tìm Việc Chưa Đúng Cách Rồi