Những Câu Hỏi Cho Bản Thân – Tổng Kết Năm 2020

Một năm nữa lại hết. Thời tiết đang lạnh thiệt là lạnh, rất là tuyệt để ngồi suy nghĩ về bản thân - năm qua mình đã làm được gì, năm qua mình chưa làm được gì, mình đã hoàn thành bao nhiêu mục tiêu đặt ra rồi.