Thẻ: chuyên sâu

  • Bạn thuộc kiểu người Tổng Quát hay Chuyên Sâu?

    Bạn thuộc kiểu người Tổng Quát hay Chuyên Sâu?

    Người Chuyên Sâu là người chỉ hứng thú và dành nhiều sự tập trung nghiên cứu một số mảng nhất định. Thay vì biết rộng, những người này chọn biết sâu về một lĩnh vực. Các công ty có thể thuê người chuyên sâu để phát triển một mảng chuyên môn nào đó trong công…

    Đọc thêm

Chạy bằng WordPress.com.