Trả lời câu hỏi phỏng vấn: 5 năm nữa em thấy mình ở đâu? – “Where Do You See Yourself in 5 Years?”

5 năm nữa em thấy mình ở đâu?  Khi nhận được câu hỏi kiểu như thế này, suy nghĩ đầu tiên chạy qua đầu bạn…

Continue reading → Trả lời câu hỏi phỏng vấn: 5 năm nữa em thấy mình ở đâu? – “Where Do You See Yourself in 5 Years?”