Ngày 002.

Bạn đang có 86.400 USD trong tài khoản. Có thể một ngày bạn sẽ bị lấy trộm 10 USD. Bạn sẽ buồn và ném đi hết 86.390 USD còn lại…