Đóng góp của nghề hướng nghiệp vào các mục tiêu phát triển bền vững của UN

Trong 17 mục tiêu phát triển bền vững của UN, công việc hướng nghiệp mình đang làm đóng góp vào 3 mục tiêu chính là "Good Health & Wellbeing", "Quality Education" và "Decent Work & Economic Growth". Hãy cùng thảo luận cụ thể về những đóng góp này.