Thẻ: tình nguyện viên

  • ‘Không có kinh nghiệm’ thì nên viết CV như thế nào?

    ‘Không có kinh nghiệm’ thì nên viết CV như thế nào?

    Qua một thời gian trao đổi online cũng như gặp mặt nói chuyện với một số các bạn trường mình cũng như các trường khác, có một câu hỏi chung mà mình rút ra được từ rất nhiều bạn hỏi mình “Nếu tớ chẳng có tí kinh nghiệm làm việc gì, thì biết viết gì…

    Đọc thêm

Chạy bằng WordPress.com.