Thẻ: ứng xử

  • Tại sao người khác làm điều xấu với mình?

    Tại sao người khác làm điều xấu với mình?

    Hoàn cảnh gia đình, môi trường lớn lên, học tập và làm việc quyết định đến 90% thế giới quan, cách suy nghĩ, hành động của một người. Bạn không hiểu vì sao người ta phải xấu tính như thế, tuy nhiên mọi việc họ làm đều có lý do đằng sau.

    Đọc thêm

Chạy bằng WordPress.com.